QS Htec - systém řízení kontroly kvality QS Htec

K čemu slouží

QS Htec je počítačový systém sledování a statistického vyhodnocování jakosti výrobků. Slouží pro sběr, archivaci a zpracování dat z procesu kontroly kvality.

Pro koho je systém určen

QS Htec je výborný pro výrobní společnosti se 100% výstupní kontrolou kvality výrobků. Primárně je používán pracovníky oddělení kontroly kvality. Jeho funkce však umožňují online dohled nad produkcí a je tedy používán také oddělením výroby a logistikou.

Funkce systému

Pracovníci kontroly kvality provádí kontrolu kvality výrobku a údaje o provedené kontrole ukládají do systému pomocí terminálu. Terminál obsluhují pomocí dotykové obrazovaky LCD. Údaj o provedené kontrole obsahuje následující informace:

 • druh výrobku
 • kdo výrobek kontroloval
 • kdo výrobek vyráběl (více zhotovitelů)
 • druh chyby, pokud nastala
 • druh zmetku nebo opravy

Zhotovitele výrobku identifikují pomocí etiket s čárovým kódem zaměstnace, které zhotovitelé lepí na výrobek v procesu výroby. Pro čtení etiket je terminál vybaven laserovou čtečkou čárových kódů. Obsluha terminálu je optimalizována na rychlost. V případě, že je výrobek bezvadný stačí pro provední kontroly jediný dotyk na obrazovku. Výkon kontrolorů není nijak obsluhou terminálu omezen.

Při kontrole výrobku mohou nastat dva případy:

 • výrobek je OK, pak termotrasferová tiskárna vytiskne etiketu výrobku, kterou kontrolor nalepí na výrobek a ten předá dál.
 • výrobek NOK, nic se netiskne a kontrolor umístí výrobek do prostoru pro zmetky nebo opravy.

Systém umožňuje odložené posouzení kvality výrobku, v případě že kontrolor neumí sám výrobek ohodnotit. Terminál umí zobrazit výkony zhotovitelů za danou směnu. Umožňuje zpětné dohledání informací o kontrolovaném výrobku pomocí přečtení etikety výrobku laserovou čtečkou.

Čárové kódy je možné nahradil RFID čipy.

K datům uloženým na serveru se přistupuje pomocí klienta QS Admin. Tento klient slouží k zobrazení výsledků a ke správě systému. Administrace se provádí editací seznamu zaměstanaců, katalogu výrobků a katalogu chyb.

K zobrazení výsledků slouží sestavy a trendy. Sestavy jsou nejrůznější statistiky jakosti ve formě tabulek a grafů. Statistiky jsou různě kombinované podle druhů chyb, podle výrobků nebo podle pracovníků. Kromě jakosti lze sledovat i produkci výrobků, výkony pracovníků a srážky za vadnou práci. Časové období sestavy lze libovolně zadat. Trendy slouží ke sledování vývoje vybraných ukazatelů a k jejich porovnání se zadanými cíli. Pracovníci mohou statistiky prohlížet přímo v QS Adminu nebo jim jsou automaticky zasílány emaily s přiloženou vybranou sestavou.

SW struktura systému

Jedná se o řešení klient/server. Systém je tvořen SQL databází, libovolným počtem klientů na terminálech "QS Term" a libovolným počtem klientů na administrativních stanicích "QS Admin". Databáze běží nad OS Linux, klienti běží nad OS MS Windows.

HW struktura systému

Terminál "QS Term"

Terminál je sestaven ze čtečky čárových kódů, dotykového LCD, PC v průmyslovém provedení a tiskárny čárových kódů. QS Term slouží kontrolorům kvality pro zadávání výsledků kontrol výrobků.

 • PC průmyslové provedení
 • dotykový display 15" průmyslové provedení
 • laserová čtečka čárového kódu
 • termotransferová tiskárna
 • rozvaděč 19", police, kolečka, napájecí panel
 • rameno pro display
 • záložní zdroj

Pracoviště "QS Admin"

Jedná se běžný počítač s nainstalovaným tlustým klientem. QS Admin umožňuje správu systému a generování sestav a trendů.

Pracoviště pro tisk zaměstnaneckých etiket

Jedná se o pracoviště QS Admin, tedy běžné PC, které má navíc připojeno termotrasferovou tiskárnu pro tisk zaměstnaneckých etiket. Každý pracovník, který se podílí na výrobku obdrží zásobu zaměstnaneckých etiket s čárovým kódem. Čárový kód jednoznačně identifikuje zaměstnance včetně jeho pracovního zařazení (např. šička, čalouník). Samolepicí štítek obsahuje též monogram pracovníka, což umožňuje lepší vizuální kontrolu. V průběhu výroby každý zaměstnanec nalepí po dokončení svého úkolu tento štítek na výrobek. Po dokončení výroby dorazí výrobek na kontrolní pracoviště kvality, kde je přečten čtečkou laserového kódu. V systému obvykle postačuje jedno pracoviště pro tisk zaměstnaneckých etiket.

Systémová integrace

Systém může být snadno integrován do stávajícího informačního systému zákazníka. Lze použít stávající číselníky zaměstnanců a výrobků. Výstupy lze provázat ze skladovým hospodářstvím. Data sestav je možné exportovat pro další zpracování.

Výhody QS Htec

 • lze "ušít na míru" pro potřeby konkrétní firmy
 • je jednoduchý
 • je odladěný a používán v praxi
 • poroste spolu s firmou, je modulární a rozšiřitelný
 • je vynikající pro pracoviště se 100% kontrolou výrobků
 • umožňuje moderní a díky dostatečnému odzkoušení v praxi velmi přehlednou a rychlou formu záznamů o výstupní kontrole
 • nahradí zastaralou papírovou formu záznamů o výstupní kontrole i pokročilejší kombinovanou formu záznamů, kdy se během směny provádí papírové záznamy a ty jsou na konci směny přeneseny do počítače
 • pracuje v reálném čase, takže poskytuje aktuální přehled i během směny
 • umožňuje označovat výrobky samolepicí etiketou s čárovým kódem
 • během několika vteřin přehledně zpracuje libovolnou statistiku za libovolné období
 • umožňuje na základě vyhodnocení statistik a trendů okamžitě cíleně reagovat
 • kromě jakosti umožňuje sledovati produkci výrobků, výkony pracovníků a srážky za vadnou práci
 • je otevřený, umožňuje doplňovat nové výrobky, pracovníky i katalog chyb
 • umožňuje podrobnou zpětnou sledovanost pouhým načtením vytvořeného čárového kódu
 • sám o sobě znamená výrazné zlepšení a posun firmy na vyšší úroveň

icons

icons

icons